De initiatiefnemers:

a


Mijn naam is Leonieke Boogaard en ik ben ECHA specialist in Gifted Education. Hoogbegaafdheid is al meer dan 25 jaar een thema in bijna al mijn activiteiten. Ik werkte in het Voortgezet Onderwijs als docent biologie en coördinator Compacten en Verrijken. Ik werkte in het basisonderwijs als plusklasleerkracht en als invalleerkracht in het voltijds HB onderwijs. In mijn eigen praktijk coachte ik tientallen jongeren die vastgelopen waren in het onderwijs. Het thema hoogbegaafd met een migratieachtergrond kwam voor het eerst op mijn pad toen ik in 2009 als vrijwilliger bij Coach4You een Marokkaanse jongen begeleidde bij de overgang van basisschool naar gymnasium. Ik zag toen van dichtbij waar hij tegen aanliep. Het idee dat ik echt met dit thema aan de slag moest kwam toen ik in 2016 als leerkracht in het voltijds HB onderwijs terecht kwam op een ‘zwarte’ school, waar in de voltijds HB klas alleen maar ‘witte’ kinderen zaten. Dat kon toch niet kloppen? Toen ik eind 2019 Sima leerde kennen, waren we het er al snel over eens dat we campagne gingen voeren om meer aandacht te vragen voor hoogbegaafden met een migratieachtergrond.

Zo ontstond het samenwerkingsverband van stichting iQ+, waar Sima voorzitter is, en de Koepel Hoogbegaafdheid, waar ik bestuurslid ben, onder de naam De vele gezichten van hoogbegaafdheid.

Mijn naam is Sima de Bruyn-Daoud, oprichter en voorzitter van stichting iQ+.
Ik ben geboren in een klein plaatsje in Marokko en getogen in een dorp in Nederland en ik omschrijf mijzelf als bruggenbouwer. Als kind stond ik tussen twee culturen, waarbij ik voelde dat thuis de cultuur van buiten minder hard moest worden gemaakt en buiten mijn achtergrond waar ik zo trots op was, moest verdedigen en uitleggen. Nu omarm ik deze overlevingsstrategie en leef ik nog steeds vanuit die simpele overtuiging: Als je elkaars perspectief leert zien, dan ontstaat verbinding.
Ik heb Talen en Culturen van het Midden Oosten gestudeerd aan Universiteit Leiden. Ik ben werkzaam geweest in de sales en heb daarna een aantal jaren als jaarcoördinator binnen verschillende weekendscholen gewerkt. Hier werkte ik vooral met kinderen en hun ouders met een biculturele achtergrond.
Nu spreek ik ouders van alle achtergronden die bij stichting iQ+ komen met hulpvragen rondom hoogbegaafdheid. Het valt mij op dat ouders met een migratieachtergrond vaker te maken hebben met vooroordelen dan andere ouders. Zelf van Marokkaanse komaf voel ik mij geroepen om het talent en potentie van ook deze kinderen onder de aandacht te brengen. Ik ben blij deze uitdaging samen met Leonieke Boogaard aan te gaan!

Stichting Koepel Hoogbegaafdheid

De verenigingen Pharos, HINT Nederland en Choochem hebben in 2000 de handen ineen geslagen. Wat begon als een regelmatig voorzittersoverleg werd in 2003 de Koepel Hoogbegaafdheid. In 2009 werd de samenwerking omgezet in de Stichting Koepel Hoogbegaafdheid.

Activiteiten

De Koepel Hoogbegaafdheid verstrekt informatie op symposia, studiedagen en informatiebijeenkomsten. Ook zijn wij op de Nationale Onderwijs Tentoonsteling – die om de twee jaar georganiseerd wordt – te vinden.
De Koepel Hoogbegaafdheid heeft een boek samengesteld waarin een keur van artikelen gebundeld is. Veel facetten van hoogbegaafdheid worden op die manier belicht.

Missie

De Koepel Hoogbegaafdheid wil werk maken van een samenleving waarin hoogbegaafden volop tot hun recht komen. Een samenleving waarin hun talenten zich goed kunnen ontplooien en zij kunnen rekenen op dezelfde kansen als alle andere burgers. Hiertoe komen wij op voor de materiële en immateriële belangen van hoogbegaafden.

Dat doen wij o.a. door specifieke aandacht voor hoogbegaafdheid in het onderwijs te vragen. Regelmatig nemen wij deel aan bijeenkomsten op het Ministerie van OCW. Maar ook door samenwerking met andere partijen zoals met Stichting iQ+. Samen sta je sterker en het voorkomt dubbel werk!

Vinden van kwalitatief goede begeleiding/hulp

Om de kwaliteit van de vele organisaties die zich met de begeleiding van hoogbegaafden of de training van hoogbegaafdenbegeleiders te waarborgen heeft de Koepel Hoogbegaafdheid in 2016 de Stichting Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid opgericht. Samen met het werkveld zijn de toelatingseisen geformuleerd. Ouders kunnen in dit register eenvoudig een goede begeleiding vinden.

Stichting iQ+

Stichting iQ+ is voortgekomen uit een denktank van ouders van hoogbegaafde kinderen. In de zoektocht naar passend onderwijs en effectieve, betaalbare, kindgerichte dienst- en hulpverlening kwamen zij er achter dat steeds weer afzonderlijk het wiel opnieuw moest worden uitgevonden. In de praktijk bleek dat informatie en kennis over hoogbegaafdheid (grotendeels) te ontbreken om passende ondersteuning, begeleiding en onderwijs voor hun kind te realiseren. De krachten werden gebundeld en stichting iQ+ werd opgericht.

Onze missie

Ieder hoogbegaafd kind in Nederland groeit op in een omgeving waarin het gezien wordt en het zich kan ontwikkelen op eigen tempo en naar eigen potentie, tot een volwassene die met (zelf)vertrouwen en in balans in het leven staat. Dit vormt de basis voor een kwalitatief en waardig bestaan van waaruit een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de samenleving.

Onze visie

Stichting iQ+ streeft ernaar de handen van professionals in o.a. onderwijs, gezondheidszorg, overheid en ouders voor het hoogbegaafde kind ineen te slaan. We brengen professionals en relevante organisaties in kaart en fungeren als wegwijzer voor een ieder die zijn/haar weg wil vinden in alle informatie en kennis rondom hoogbegaafdheid. Onze diensten zijn erop gericht om kennis te delen en mogelijkheden zichtbaar te maken. We bieden ondersteuning en dragen zorg voor een platform waarmee we onderlinge verbinding inzetten en samenwerken.

Stichting iQ+ beoogt vanuit deze visie een zo gunstig mogelijke omgeving voor de hoogbegaafde te creëren waarbinnen het potentieel optimaal kan worden benut. Onze ervaring is dat het bevorderen van kennis over hoogbegaafdheid doorgaans veel positieve effecten heeft op de ontwikkeling en het zelfbeeld van de hoogbegaafde. Het is om die reden dat stichting iQ+ zichzelf ten doel stelt om alle relevante betrokkenen rondom het hoogbegaafde kind bewust te laten worden van de rol en plaats die die betrokkene inneemt in de ontwikkeling van het kind.

Onze vier pijlers

De activiteiten binnen stichting iQ+ zijn onder te verdelen in vier pijlers te weten:

– Informatie verzamelen en delen
– Verbinden van professionals en geïnteresseerden
– Inspireren en samenwerken
– Onderzoek en ontwikkeling

Onze activiteiten

De Jonge Onderzoekers | iQ+ Peuterspeelochtend | iQafe+ | LeesiQ+ | Kindercolleges | Junior iQafe+ | MuziQ+ | Game iQlub+ | De vele gezichten van hoogbegaafdheid | Ook naar school | Seniorenplatform | Symposium | Next Level | Workshops, presentaties en lezingen | Landelijke activiteitenkalender | Zoekmodule professionals en aanbod hoogbegaafdheid

.